Algemene voorwaarden opleidingen & evenementen

1. ALGEMEEN

De hierna volgende algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomst tussen partijen.

De inschrijver of deelnemer aan een Cipal Schaubroeck-opleiding en/of evenement heeft kennis genomen van deze ‘algemene voorwaarden opleidingen & evenementen’ (verder genoemd: ‘algemene voorwaarden’) doordat ze zijn toegevoegd aan offertes, of via een verwijzing naar de gepubliceerde algemene voorwaarden op de Cipal Schaubroeck-website of de inschrijfformulieren. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden. Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Cipal Schaubroeck nv.

Door het inschrijven voor een opleiding en/of een evenement, gaat de inschrijver/cursist akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. OPLEIDINGEN 

Standaard Cipal Schaubroeck-opleidingen waarvoor kan worden ingeschreven staan vermeld op de Cipal Schaubroeck-website of worden vermeld in offertes. Specifieke opleidingen ‘op maat’ kunnen steeds worden ingericht in samenspraak met de klant.

In de vermelde prijs is de opleiding door gekwalificeerd personeel, het gebruik van de vereiste infrastructuur, de beschikbare documentatie en koffie/thee inbegrepen. Voor opleidingen die zich spreiden over een hele dag is ook een broodjeslunch voorzien.

De prijzen gelden per deelnemer en zijn exclusief BTW.

Opleidingen vinden in principe plaats in de lokalen van Cipal Schaubroeck van 9u tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. Opleidingen kunnen door Cipal Schaubroeck eveneens ingericht worden op andere locaties in Vlaanderen.

3. INSCHRIJVINGEN

Inschrijven voor een Cipal Schaubroeck-opleiding kan gebeuren

  • door middel van het invullen van het online inschrijfformulier op de Cipal Schaubroeck-website
  • door middel van een papieren inschrijfformulier
  • door middel van de gunning van een offerte

Door op ‘inschrijven’ te klikken bij het online inschrijfformulier op de Cipal Schaubroeck website, bent u ingeschreven voor de gekozen opleiding en geldt dit meteen als officiële bestelbon. De inschrijving is definitief bij ontvangst door Cipal Schaubroeck van het behoorlijk ingevulde inschrijfformulier (online inschrijfformulier / schriftelijk via e-mail, bestelbon of brief).

De inschrijving vermeldt het aantal personen dat de opleiding zal volgen en hun gegevens (naam, functie, contactgegevens, …).

Voor elke opleiding wordt door Cipal Schaubroeck vooraf een minimum en een maximum vereist aantal deelnemers bepaald. Cipal Schaubroeck kan beslissen om een cursus niet van start te laten gaan – of te annuleren – wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Cipal Schaubroeck kan desgevallend inschrijvingen naar een volgende, voor alle betrokkenen meest geschikte datum verplaatsen, wanneer het minimumaantal niet werd bereikt. Eveneens kan bij het overschrijden van het maximumaantal een nieuwe datum voorgesteld worden.

Bij het verplaatsen of annuleren van een opleiding door Cipal Schaubroeck is de deelnemer/cursist en/of het bestuur/organisatie niet gerechtigd op enigerlei vorm van schadevergoeding.

4. ANNULEREN OF AFWEZIGHEID VAN EEN DEELNEMER

De annulering van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk gebeuren via e-mail naar de betrokken Cipal Schaubroeck-afdeling of naar info@cipalschaubroeck.be of via brief. Annulering is mogelijk tot uiterlijk 5 werkdagen vóór de start van de opleiding. Daarna blijft bij annulering 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd als administratieve kost.

De datum van ontvangst door Cipal Schaubroeck is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van het inschrijvingsbedrag geldt niet als annulatie.

Wanneer een cursist niet opdaagt op de opleidingsdatum, zal de voorgenomen opleiding voor 100% worden gefactureerd of in mindering worden gebracht ten opzichte van het afgesproken opleidingsbudget.

De cursist kan zich echter te allen tijde laten vervangen door een collega.

Indien het bestuur op de opleidingsdag met meer personen deelneemt dan het opgegeven en ingeschreven deelnemersaantal, zal hiervoor een verrekening van het verschuldigde bedrag gebeuren. De inschrijver bepaalt zelf hoe het door hem opgegeven deelnemersaantal wordt ingevuld.

5. FACTUREN EN BETALING

Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na ontvangst. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Cipal Schaubroeck zich het recht voor zonder verdere ingebrekestelling verwijlintresten aan te rekenen overeenkomstig de wettelijke regeling terzake. Cipal Schaubroeck behoudt zich eveneens het recht voor alle dossier- en procedurekosten op de klant te verhalen.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen vanwege Cipal Schaubroeck dienen schriftelijk aan Cipal Schaubroeck te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Alle prijzen die vermeld worden zijn steeds exclusief BTW.

6. AANWEZIGHEIDSATTESTEN

Aanwezigheidsattesten voor de deelnemers worden afgeleverd per opleiding. De aanwezigheidsattesten met betrekking tot het lopende opleidingsseizoen (september –> augustus) worden éénmalig en gratis afgeleverd, in principe na het beëindigen van de opleiding. Voor duplicaten van aanwezigheidsattesten wordt een administratiekost aangerekend van € 15 per attest (ex. BTW).

7. GEBRUIK VAN FOTO’S EN VIDEO’S DOOR CIPAL SCHAUBROECK

Tijdens evenementen, vergaderingen, opleidingen, persmomenten en info- of studiedagen (niet-limitatieve lijst, hierna genoemd ‘evenementen’) die georganiseerd worden door Cipal Schaubroeck in haar kantoren of op een andere locatie, kunnen er mogelijk door Cipal Schaubroeck – of door een derde in opdracht van Cipal Schaubroeck – foto’s genomen worden en/of video-opnamen gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale mediakanalen, nieuwsbrieven, presentaties, publicaties, e.d.

Deze foto’s en video’s hebben een louter informatief karakter en dienen in de meeste gevallen ter ondersteuning van een artikel, een reportage of een bericht in onze nieuwsbrief of onze sociale media-kanalen, waarbij de weergave van personen bijkomstig is.

Bezoekers van – of deelnemers aan – Cipal Schaubroeck evenementen verklaren geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor de afstand van portretrechten of voor het gebruik van foto’s en beelden.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van de opname(n), deel dan uw bezwaar mee tijdens het evenement of contacteer Cipal Schaubroeck marketing & communicatie via marcom@cipalschaubroeck.be, met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende foto en/of video-opname(n).

8. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (GDPR)

Wij verwijzen naar onze privacyverklaring met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

9. GESCHILLEN

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

 


versie: 05-11-2018