Wij respecteren de privacy van iedereen die met Cipal Schaubroeck in contact komt. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDRP) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Cipal Schaubroeck met persoonsgegevens omgaat.

Verantwoordelijke voor de verwerking

CIPALSCHAUBROECK NV met hoofdzetel te CIPALSTRAAT 3, 2440 GEEL, en ingeschreven in de Kruistpuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 066 4474 051 (in deze privacy policy ook Cipal Schaubroeck, “wij” of “ons” genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

Waarom hebben wij die gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met Cipal Schaubroeck. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze projecten, informatie- of studiedagen, opleidingen, technologische evoluties in de sector, …;
 • om uw inschrijving (vb. voor een opleiding, infodag of evenement) te kunnen verwerken.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze activiteiten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, aanvraag tot informatie, inschrijving voor een studiedag, …), dan heeft Cipal Schaubroeck een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven dat u zich van deze informatievoorziening of dienstverlening wil uitschrijven.

Indien uw bestuur/organisatie/bedrijf klant is van Cipal Schaubroeck, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancierrelatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Cipal Schaubroeck bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Voor politieke mandatarissen is dit bijvoorbeeld gedurende de ganse duur van de legislatuur en/of het mandaat, voor een gebruiker bijvoorbeeld zolang hij/zij gebruik maakt van één of meerdere van onze toepassingen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Cipal Schaubroeck op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bescherming van de persoonsgegevens

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

Toegang tot de gegevens

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

Bron van de gegevens

De gegevens die we verwerken kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

 • informatie die u ons verstrekt hebt door uw inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • ter gelegenheid van informele of commerciële contacten, ter voorbereiding van een project, tijdens een prospectiefase, uw bezoek aan een beursstand, …;
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen, waarbij persoonsgegevens nodig zijn om u informatie te bezorgen over de toepassing (vb. release-nota’s, product-updates, …);
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen om u te identificeren en/of toe te laten tot computersystemen (vb. als Power-user van onze Online Servicedesk);
 • de Pinakes-databank, een databank met overheidscontacten opgericht vanuit de publiek-private samenwerking tussen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de uitgeverij Politeia nv.

Algemene nieuwsbrief

U kan zich via onze website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Cipal Schaubroeck. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over relevante evoluties en ontwikkelingen, projecten, producten, infosessies, studiedagen, opleidingen, …

Op iedere nieuwsbrief kan u een link vinden waarmee u zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan aan de mailprovider.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft steeds recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.

Indien u meer informatie wilt over Cipal Schaubroeck, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op met:

Cipal Schaubroeck nv

 • Vestiging Geel: Bell-Telephonelaan 154, 2440 Geel – 014 57 62 11
 • Vestiging Nazareth: Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth – 09 389 02 11
 • marcom@cipalschaubroeck.com

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Of bij onze DPO Bart Van De Kerkhof via bart.vandekerkhof@cipalschaubroeck.be

Google Analytics

De bezoekgegevens van de website worden bijgehouden. Hiervoor wordt met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren. Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Lees hiervoor ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Via onze website kunnen ook cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Linken naar Sociale Media

Op onze website zijn knoppen opgenomen waardoor u wordt doorverwezen naar Sociale Media-sites (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, …). De knoppen op onze website zijn hyperlinks en bevatten geen code van de desbetreffende Sociale Media-sites.  Bij het bezoeken van deze Sociale Media-sites bestaat wel de mogelijkheid dat er door hen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media-sites om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gebruik van foto’s en video’s door Cipal Schaubroeck

Tijdens evenementen, vergaderingen, opleidingen, persmomenten en info- of studiedagen (niet-limitatieve lijst, hierna genoemd ‘evenementen’) die georganiseerd worden door Cipal Schaubroeck in haar kantoren of op een andere locatie, kunnen er mogelijk door Cipal Schaubroeck – of door een derde in opdracht van Cipal Schaubroeck – foto’s genomen worden en/of video-opnamen gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale mediakanalen, nieuwsbrieven, presentaties, publicaties, e.d.

Deze foto’s en video’s hebben een louter informatief karakter en dienen in de meeste gevallen ter ondersteuning van een artikel, een reportage of een bericht in onze nieuwsbrief of onze sociale media-kanalen, waarbij de weergave van personen bijkomstig is.

Bezoekers van – of deelnemers aan – Cipal Schaubroeck evenementen verklaren geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor de afstand van portretrechten of voor het gebruik van foto’s en beelden.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van de opname(n), deel dan uw bezwaar mee tijdens het evenement of contacteer Cipal Schaubroeck marketing & communicatie via marcom@cipalschaubroeck.be, met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende foto en/of video-opname(n).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Hoe  cookies verwijderen

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies kunnen worden geplaatst door derden die onder meer via linken op onze website bereikbaar zijn. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:

U kunt ook het overzicht raadplegen van gebruikte cookies op deze website:

Google reCAPTCHA

Functioneel, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google reCAPTCHA voor spampreventie. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Spam protectie

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Verzoeken van bots filteren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Verzoeken van bots filteren

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 minuut
Functie
Verzoeken van bots filteren

WordPress

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers

WPML

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WPML voor taal management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren

Diversen

Doel wordt onderzocht

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
cmplz_consented_services
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_policy_id
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_marketing
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_statistics
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_preferences
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_functional
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
cmplz_banner-status
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
_gat_gtag_UA_85347001_1
Expiratie
Functie
Naam
_gali
Expiratie
Functie
Naam
aam-subject
Expiratie
Functie
Naam
DataTables_role-list_/wp-admin/admin.php
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8543-bb
Expiratie
Functie
Naam
DataTables_user-list_/wp-admin/admin.php
Expiratie
Functie
Naam
wp-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8543-bb
Expiratie
Functie
Naam
wp-postpass_b9a558a7ce0b5649599175e747ce7dae
Expiratie
Functie
Naam
lastClipboardTimestamp
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8482-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8482-bb
Expiratie
Functie
Naam
cmplz_consenttype
Expiratie
365 dagen
Functie
Naam
et-editor-available-post-8683-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8683-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8623-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8684-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8684-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8702-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8702-bb
Expiratie
Functie
Naam
etfb-autosave-1
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8737-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8739-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8737-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-8737-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8746-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8765-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8765-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8757-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8836-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8836-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8883-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8883-bb
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
_ga_6S9C8TQXBV
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8904-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8904-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8947-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-reloaded-post-8947-vb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8953-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8947-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-8947-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-8957-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-8889-bb
Expiratie
Functie
Naam
DataTables_uri-list_/wp-admin/admin.php
Expiratie
Functie
Naam
DataTables_policy-list_/wp-admin/admin.php
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9105-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9106-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9105-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9229-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9251-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9251-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-607-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-244-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-244-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-244-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-1055-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-1055-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-1055-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9286-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-9286-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9293-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9286-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-5907-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-5907-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9334-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-9334-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9340-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9334-bb
Expiratie
Functie
Naam
WP_PREFERENCES_USER_32
Expiratie
Functie
Naam
et-pb-recent-items-colors
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-99-fb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-99-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-99-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editing-post-99-bb
Expiratie
Functie
Naam
qm-container-height
Expiratie
Functie
Naam
qm-admin-container-pinned
Expiratie
Functie
Naam
qm-front-container-pinned
Expiratie
Functie
Naam
qm-container-width
Expiratie
Functie
Naam
qm-container-position
Expiratie
Functie
Naam
WP_PREFERENCES_USER_1
Expiratie
Functie
Naam
WP_DATA_USER_1
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-krqb7ckugp
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-803tlui8oi
Expiratie
Functie
Naam
wistia
Expiratie
Functie
Naam
loglevel
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj7gs031q6
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-frwm2xrksl
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
Expiratie
Functie
Naam
wpr-show-sidebar
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiratie
Functie
Naam
wpr-hash
Expiratie
Functie
Naam
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
Expiratie
Functie
Naam
wistia-video-progress-09kolaz9o0
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9582-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9248-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9629-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9629-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-9676-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9682-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9676-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9581-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9246-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9584-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9584-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-257-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-reloaded-post-9909-vb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-9909-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9913-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9909-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10007-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10007-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9903-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-9903-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10017-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10017-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-reloaded-post-10093-vb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-10093-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10096-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10093-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-4281-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-4281-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-4281-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-4278-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-4278-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-4278-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-4254-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-4173-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-4173-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-4173-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-242-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-242-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10158-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10158-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10285-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10285-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-10309-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10313-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10309-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-3118-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10337-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-3118-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10384-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10384-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10396-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10396-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10284-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10284-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10431-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10461-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editing-post-10461-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10461-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10469-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-10461-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10473-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9250-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-10560-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10567-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10560-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-10560-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-10568-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-recommend-sync-post-6174-bb
Expiratie
Functie
Naam
et-saved-post-6174-bb
Expiratie
Functie
Naam
_gat_UA-113165378-1
Expiratie
Functie
Naam
et-editor-available-post-9902-bb
Expiratie
Functie

Instellingen wijzigen

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Cipal Schaubroeck adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


versie: 21 januari 2020