Training en coaching

Meer dan ooit worden in de lokale sector uitdagingen op organisatorisch vlak aangegaan: integratie gemeente-OCMW, intergemeentelijke samenwerkingen, oprichting zorgbedrijven,… Vaak aangehaalde voordelen van deze verandertrajecten zijn professionalisering, schaalvergroting en efficiëntie.

Maar het effectieve welslagen van dergelijke veranderingen staat of valt niet alleen met een politiek besluit hierover. Uit meerdere studies blijkt dat maar liefst 70 procent van de fusies mislukt. Ondanks de verwachte voordelen slagen de meeste fusionerende organisaties er dus niet in tot de gewenste synergie te komen. Een ‘nieuwe organisatie’ wekt ook een heel aantal nieuwe verwachtingen: andere rollen die moeten ingevuld worden, aangepaste processen en taakverdeling, herverdelen van de bevoegdheden, ontwikkelen van nieuwe netwerken, etc. Heel vaak wordt maximaal ingezet op de praktische, operationele kant van het veranderingstraject.

Echter, wat er vaak uit het oog wordt verloren zijn de organisatie-culturele verhoudingen binnen de lokale besturen en de individuele problematiek van de medewerker. Deze ‘fit’ blijkt nu net een cruciale randvoorwaarde te zijn tot het welslagen van dergelijk veranderingstraject. Zo toont onderzoek van Cartwright en Cooper namelijk aan dat één derde tot de helft van de mislukte fusies te wijten zijn “personeelsproblemen”. Om echt tot zinvolle verandering te kunnen komen, heeft een organisatie volledige betrokkenheid van zijn medewerkers nodig. Hiervoor moet verandering zo gefaciliteerd worden dat mensen en teams in de organisatie zich uitgenodigd voelen om mee te veranderen zodat “personeelsproblemen” die het welslagen belemmeren, zoals ziekteverzuim, verminderde betrokkenheid, burn-out, verloop,… kunnen vermeden worden.

Hoe kan u aan de slag gaan met de menselijke factor tijdens change? Ontdek hier een greep uit ons aanbod!