Cipal IT Solutions nv en Schaubroeck nv bundelen hun krachten

4 okt, 2016

We zijn blij u te mogen aankondigen dat Cipal IT solutions nv en Schaubroeck nv vanaf 7 oktober 2016 hun krachten bundelen in een joint venture (50/50) onder de naam ‘Cipal Schaubroeck nv’. Met deze stap willen beide bedrijven samen meer opportuniteiten creëren voor klanten, medewerkers en aandeelhouders. Vanuit een visie van co-creatie wil dit bedrijf, samen met diverse overheden, op een duurzame wijze de digitale transformatie realiseren.

Samen bouwen aan overheden van de toekomst

Niet alleen de IT-wereld blijft razendsnel evolueren. Ook bij overheden is al jaren een stille revolutie ingezet. In die context is het evident dat bedrijven die focussen op overheden en technologie hun functioneren permanent evalueren, aanpassen en versterken waar nodig. Het is dan ook logisch dat Cipal IT Solutions nv en Schaubroeck nv elkaar vonden in hun zoektocht naar een futureproof businessmodel.
Iedereen weet dat overheden binnenkort totaal anders functioneren dan wat we vandaag gewoon zijn. Begrippen als ‘Smart Cities, Internet of Things, City of Things, Big Data’ zijn ook bij het overheidsmanagement geen onbekenden meer. Iedereen beseft dat de veranderingen de komende jaren ingrijpender zullen zijn dan alle transformatieprocessen van de voorbije decennia. Om die gigantische uitdaging het hoofd te bieden, zijn stabiele, betrouwbare en vooral innovatieve partners nodig, die samen met de overheid nieuwe toepassingen ontwikkelen.

Cipal Schaubroeck wil die partner zijn. Deze joint venture verzekert niet alleen de financiële basis voor significante investeringen. We brengen ook een groot menselijk kapitaal samen, met een sterke knowhow en een hoge betrokkenheid bij het managen van overheden. Vanuit de visie van co-creatie is het ons doel om samen met diverse overheden de digitale transformatie, de weg naar ‘Smart Cities’ en ‘Smart Regions’ te bewandelen.

Op die nieuwe weg vergeten we ook de bestaande toepassingen en dienstverlening niet. De bestaande producten – zoals alle backoffice-toepassingen en HR/payroll-oplossingen – van beide bedrijven blijven beschikbaar, inclusief de daarmee verbonden dienstverlening en aanspreekpunten. We garanderen continuïteit. Pas op lange termijn willen we gelijksoortige producten van beide bedrijven integreren tot nog sterkere en gebruiksvriendelijkere oplossingen.

De samenwerking ambieert ook de werkzekerheid voor werknemers te vrijwaren. Als we slagen in onze ambitieuze plannen hopen we zelfs extra werkgelegenheid te scheppen. De activiteiten van beide ondernemingen gaan onverkort verder vanuit de bestaande vestigingen in Nazareth en Geel. Het nieuwe bedrijf wordt geleid door de huidige twee CEO’s, die in nauw overleg de nieuwe onderneming zullen uitbouwen.

In de komende dagen worden al onze klanten gecontacteerd om meer uitleg te bieden. We willen zo ook de mogelijkheid bieden om alle vragen, bezorgdheden en creatieve voorstellen te uiten. Het Cipal Schaubroeck team staat klaar voor een persoonlijke toelichting. Bij vragen kan u ook altijd terecht bij de gekende contactpersonen. Voor meer uitleg verwijzen we graag naar het interview op onze website.
Wij hopen alvast om samen met u deze weg van vernieuwing te mogen bewandelen.

Hoogachtend,
Nico Cras, CEO Cipal IT Solutions nv
Dirk Verstichele, CEO Schaubroeck nv

Groep Cipal

Voor de dienstverlenende vereniging Cipal dv verandert er niets. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Cipal dv blijft haar activiteiten uitvoeren zoals vandaag en behoudt haar participatie in Jobpunt Vlaanderen en in Cipal IT Solutions nv. Cipal dv blijft haar vennoten ondersteunen bij hun organisatorische en strategische uitdagingen inzake ICT en e-government. De adviseurs van Cipal dv ondersteunen de vennoten met het uittekenen van een strategische visie op dienstverlening, met doorlichtingen van hun IT vanuit organisatorisch perspectief, met assistentie op het vlak van informatieveiligheid … Recent werd voor vennoten het E-start-programma gelanceerd, een begeleidings- en opleidingsprogramma rond vier thema’s: organisatiebeheersing & e-government, informatiebeheer, samenwerking en dienstverlening. Het advies en de begeleiding die de intercommunale Cipal dv aan haar vennoten geeft, staat dus los van de techniek of van de applicaties van de IT-dienstenleveranciers.

Cipal IT solutions nv zal zich toespitsen op het nemen en beheren van participaties in veelbelovende IT-ondernemingen die een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van de overheden van de toekomst. Naast de 50% participatie in Cipal Schaubroeck nv, zal ze ook haar participaties beheren in Woonpartners nv en in Brocade Library Services nv. Tevens wordt gekeken om de komende jaren nieuwe participaties op te bouwen. Daarnaast zal Cipal IT solutions nv in de toekomst ook investeren in een incubatiecentrum waar voornoemde beloftevolle IT-bedrijven volop tot ontwikkeling kunnen komen. Tot slot zal deze entiteit het datacenter in Geel verder uitbouwen en vormgeven naar de toekomst toe.

Woonpartners nv en Brocade Library Services nv zijn niet betrokken bij de samenwerking. Hun missie, hun aandeelhoudersstructuur en hun organisatie blijven zoals vandaag het geval is.

Green Valley Belgium nv was voorheen voor 50% eigendom van Cipal IT solutions nv. Deze participatie wordt nu ingebracht in het nieuwe samenwerkingsverband Cipal Schaubroeck. Green Valley Belgium nv is en blijft wel een aparte onderneming, met een aparte raad van bestuur en een eigen aandeelhoudersstructuur, waar ook Nuhma – het samenwerkingsverband van Limburgse gemeenten – deel van uitmaakt.

Groep Schaubroeck

Voor Schaubroeck nv worden alle activiteiten van de business unit IT en de business unit HR (Weddecentrale) naar de nieuwe vennootschap Cipal Schaubroeck nv getransfereerd. De activiteiten die in Schaubroeck nv blijven, zijn: de aula, de scandienst en de horizontale, ondersteunende diensten, zoals de personeelsdienst, finance en accounting, marketing en PR, onthaal, algemeen management en intern systeembeheer. De aula en de scandienst worden autonoom uitgebaat door Schaubroeck nv. De horizontale, ondersteunende diensten worden via een dienstverleningsovereenkomst ter beschikking gesteld van Drukkerij Schaubroeck nv, Schaubroeck nv en Cipal Schaubroeck nv. Schaubroeck nv blijft ook het vastgoed beheren. Voor Drukkerij Schaubroeck nv, die sinds 2008 een afzonderlijke vennootschap is, verandert er niets.